کلاس چهارم.دبستان شهید اسدی

1-     مادر حضرت موسی (ع) برای حفاظت فرزندش از سربازان فرعون چه کرد ؟

الف) او را به دایه سپرد  £  ب) اورا به کاخ فرعون برد  £   ج) اورادر سبدگذاشت و به آب انداخت £  د) اورا پنهان کرد £

2-    در نماز جماعت ، پس از دوسجده ی رکعت دوم چه انجام می دهیم ؟

الف) تسبیحات اربعه می خوانیم £  ب) تشهد می خوانیم£     ج) حمدوسوره می خوانیم  £    د) سلام می خوانیم £

3-    آرامگاه حضرت محمد (ص) در کدام مسجد قرار دارد ؟

الف) مسجدالحرام £                    ب) مسجدالاقصی £               ج) مسجدالنبی  £         د) مسجد قبا £

4-    خواندن کدام نماز هنگام وقوع زلزله ،بر مسلمانان واجب می شود ؟

الف) نماز عصر   £          ب) نماز آیات   £         ج) نماز زیارت   £           د) نماز طواف خانه ی خدا £

5-    پیامبر گرامی اسلام در کجا ودر چه زمانی به پیامبر ی مبعوث شدند ؟

الف) کعبه -17ربیع الاول £   ب) غار حرا -17 رجب  £  ج) کعبه -27رجب £   د) غارحرا -27رجب £

6-    نماز جماعت در کجاها برگزار می شود ؟

الف) مساجد   £       ب) زیارتگاه ها  £      ج) خانه ی مسلمانان  £          د) همه ی موارد صحیح است £

7-    اولین زن ومرد مسلمان که به حضرت محمد (ص) ایمان آوردند ، چه کسانی بودند ؟

الف) حضرت خدیجه (س) - امام حسین (ع) £                       ب) حضرت مریم (س) - امام علی (ع) £

ج) حضرت خدیجه(س) - امام علی (ع) £                              د) حضرت زینب (س) - امام علی (ع) £

8-    در تیمم کدام یک از اعمال زیر را انجام نمی دهیم ؟

الف) مسح پا     £    ب) مسح سر  £         ج) زدن دو کف دست روی خاک £      د) موارد الف وب  £

9-    امام هشتم .................نام دارد ؟

الف) امام موسی کاظم (ع)   £   ب) امام محمد تقی (ع)   £  ج) امام رضا (ع)  £   د) امام جعفر صادق (ع) £

10-  قبله ی مسلمانان کدام گزینه است ؟

الف) مسجدالحرام در مدینه   £   ب) مسجدالحرام در مکّه   £   ج) مسجدالنبی در مدینه £  د) مسجدالاقصی در فلسطین £

11-  کاظم لقب کدام امام است ؟

الف) امام سوم £             ب) امام هفتم £              ج) امام چهارم £                 د) امام هشتم £

12- روز مبعث روزی است که :

الف) روزی که حضرت علی (ع) جانشین پیامبر شد .    £ 

                   ب) روزی که مردم به زیارت خانه ی خدا می روند . £

ج) روزی که حضرت محمد (ص) در 25 سالگی به پیامبری برگزیده شد. £

د) روزی که پیامبر در 40 سالگی در غار حرا به پیامبری برگزیده شد . £

13- امام رضا در کدام شهر به دنیا آمد؟

الف) مدینه   £              ب) مشهد    £                 ج) کاظمین     £              د) خراسان £

14- برای تیمم به چه چیزی نیاز داریم ؟

الف) آب تمیز     £              ب) تسبیح    £                  ج) جانماز  £               د) خاک پاک£

15- زیارت به چه معنا است ؟

الف) به عیادت کسی رفتن   £                                      ب ) به دیدن دوستان صمیمی رفتن £

   ج) محلی که انسانی بزرگوار در آنجا دفن شده است .  £           د) به دیدار انسانی بزرگوار رفتن  £

16- این سخن از کیست؟ ( وقتی پیامبر اکرم (ص) به غار حرا می رفت ، من اورا می دیدم وجز من کسی اورا نمی دید .)

الف) حضرت علی (ع)   £        ب) ابوطالب  £            ج) ابوذر £            د) حضرت خدیجه (س) £

17-  سخن زیر از کیست ؟ ( در نماز جماعت صف نمازگزاران مسلمان ، مانند صف فرشتگان خداست .)  

الف) پیامبر اکرم (ص)   £           ب) حضرت علی (ع)  £           ج)  امام سجاد(ع)   £       د)  امام رضا (ع) £

18- چه کسی به زنان ومردان آموخت که از مبارزه با ستمکاران بی ایمان نترسند ؟

الف) آسیه   £               ب) سلیمه£                ج) هاجر     £                   د) حلیمه £

19-     آسیه که بود ؟

الف) مادر حضرت موسی(ع) £  ب)همسر خداپرست فرعون £ ج) دایه ی حضرت موسی(ع)  £ د) خواهر حضرت موسی(ع) £

20- به جز در زمان درگیری با دشمن چه زمانی می توان به جای وضو تیمم کرد ؟

الف) آب برای سلامتی ضرر داشته باشد £                         ب) آب کم باشد £

ج) وقت نماز کم باشد  £                                                       د) موارد الف وج£

21- چه کسی در دوران کودکی از همه ی نیازهای ما آگاه بود ؟

الف) پدر   £         ب) مادر £                          ج) پدر ومادر     £            د) خداوند بزرگ £

22-به جایی که امام جماعت هنگام نماز می ایستد چه می گویند ؟

الف) مسجد        £            ب) منبر £               ج) محراب£                د) همه ی موارد £

23-   کدام عبارت معنی آیه ی (( ربنا علیک توکلنا )) می باشد ؟

الف) خدایا مارا یاری  کن £                                                ب) خدایا به تو پناه می بریم £

ج) خدایا تنها بر توانایی تو تکیه می کنیم   £                   د) خدایا در سختی ها کمکم کن £

24- کدامیک از نمازهای زیر واجب نیست ؟

الف) آیات     £                 ب) نماز ظهر     £                    ج) نماز عید فطر £             د) نماز مغرب   £   

25-        کدام یک از کارهای زیر نشانه ی شجاعت است ؟

الف) رازداری  £     ب) کمک به دیگران   £   ج) وفا کردن به قول خود   £   د) ایستادگی در برابر ستمگران   £ 

26-نماز آیات چند رکعت وچند رکوع دارد؟

الف) دو رکعت و10 رکوع £      ب)دو رکعت و6 رکوع  £   ج) دو رکعت و5 رکوع £   د) چهار رکعت و10 رکوع £    

27-        کدام یک از موارد زیر باعث  ناراحتی دیگران می شود ؟

الف) بازی  با سروصدا در ساعت استراحت همسایگان  £              ب) بازی در پارک همراه با دوستان £

ج) توپ بازی در داخل خانه £                                                      د) موارد الف - ج£

28-   به  نمازی که به تنهایی خوانده می شود چه می گویند ؟

الف)نماز عید    £                  ب) جماعت£                          ج)نماز فرادا£                   د) هیچکدام £

29-    به طور کامل از کسی پیروی کردن را می گویند ؟

الف) بیعت کردن   £                 ب) اقتدا کردن    £             ج) تواضع کردن  £          د)  سرپیچی کردن £

30- پیروان کدام پیامبر را بنی اسرائیل می نامند ؟

الف) حضرت عیسی (ع)    £     ب ) حضرت ابراهیم  £     ج) حضرت موسی (ع)  £       د) حضرت محمد (ص) £

31-  قرآن کتاب آسمانی واز معجزات حضرت .................می باشد ؟

الف) حضرت عیسی (ع)  £        ب) حضرت موسی(ع) £   ج) حضرت محمد (ص)   £      د) حضرت نوح( ع)  £

32-        شعر آن مسجد قدیمی از کدام شاعر است ؟

الف) بهار £            ب) کشاورز   £               ج)  محمد جواد محبت   £                    د) واقدی  £

33-       در دین اسلام به اعمالی که لازم است یک مسلمان انجام دهد واگر انجام ندهد مرتکب گناه می شود

که به آن .................گفته می شود . 

  الف) واجب      £                  ب ) حلال     £                          ج) حرام       £                 د) مستحب    £                   

نوشته شده توسط عبادی  در ساعت  | لینک  |